Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Statut rybolovu držitelů celorepublikové povolenky na revírech ČRS a MRS
Platný od 1.1.2020


I.
 Základní ustanovení
1. Český rybářský svaz (dále jen ČRS) a Moravský rybářský svaz (dále jen MRS) se v zájmu lepšího uspokojování zájmových potřeb svých členů, zejména jejich snadnějšího přístupu k rybářským revírům v působnosti svazu, jehož nejsou členy, dohodli na vydávání celorepublikové povolenky opravňující k rybolovu na revírech obou svazů. Tento Statut pak upravuje předpoklady pro vydávání celorepublikové povolenky, její režim, práva a povinnosti jejích držitelů, delegaci působnosti kárných orgánů, cenu povolenky, finanční vypořádání mezi svazy a další související otázky.
 
II.
Vydávání celorepublikové povolenky a její obsah
1. Celorepubliková povolenka (dále jen povolenka) opravňuje k rybolovu na revírech ČRS a MRS vyjma těch revírů, na kterých neplatí celosvazová povolenka ČRS, resp. svazová povolenka MRS.
2. Pro účely vydávání této povolenky přiznává ČRS členům MRS postavení svých členů a rovněž tak MRS přiznává postavení svých členů členům ČRS.
3. Členové ČRS a MRS si mohou zakoupit velorepublikovou povolenku jen u svého mateřského pobočného spolku ČRS nebo MRS
4. Členové pobočného spolku ČRS a MRS mají po splnění svých členských povinností nárok na vydání této povolenky, to však jen za předpokladu, že příslušný pobočný spolek poskytuje svěřené rybářské revíry k celosvazovému rybolovu ČRS, resp. ke svazovému rybolovu MRS.
5. Povolenku si mohou koupit dospělí členové i mládež.
6. Povolenka se vydává pouze jako roční, a to jako povolenka pstruhová nebo mimopstruhová
7. Příslušná organizační jednotka ČRS a MRS je oprávněna vydat duplikát povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR o jejím zcizení, manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky.
 
III.
Cena povolenky, finanční vypořádání
1. Cena povolenky je jednotná pro všechny věkové kategorie rybářů a je tvořena součtem ceny příslušné celosvazové povolenky ČRS, ceny příslušné svazové povolenky MRS a dohodnutého režijního poplatku. 
2. Svazy se finančně vypořádají vždy do konce měsíce ledna následujícího kalendářního roku, a to tak, že si vzájemně uhradí cenu svých celosvazových (svazových) povolenek s připočtením 50 %  dohodnutého režijního poplatku podle počtu vydaných celorepublikových povolenek.
 
IV.
Práva a povinnosti držitelů povolenek, kárná působnost
1. Držitel povolenky je povinen řídit se závaznými předpisy ČRS či MRS podle toho, kterému svazu rybářský revír náleží.
2. Dopustí-li se držitel celorepublikové povolenky protiprávního jednání, které má za následek odnětí povolenky, bude mu tato povolenka odňata v plném rozsahu její platnosti, a to bez nároku na jakékoliv vyrovnání alikvótního podílu výše ceny celosvazové (svazové) povolenky jednoho nebo druhého svazu.
 
V.
Zvláštní ujednání
1. Ujednání v čl. II odstavce 2 a čl. IV se v plném rozsahu vztahují i na držitele hostovských povolenek.
 
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ve zbytku se na celorepublikovou povolenku v plném rozsahu vztahují pravidla platná obecně pro povolenku k rybolovu.
2.Tento statut nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.