Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Směrnice a zásady
pro udělování čestného členství, čestných odznaků a uznání
Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen Svazu)
platný od 5.11.2009


k § 9. čl. 2,3 Stanov MRS, z.s. - Členské legitimace, čestné odznaky a uznání:

1. Čestná uznání:
Čestná uznání uděluje výbor pobočného spolku (dále jen PS) Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen Svazu) těm členům Svazu nebo i jiným osobám a organizacím, kteří se prokazatelně zasloužili o rozvoj rybářství a rybářského svazu. PS projedná návrh na udělení čestného uznání ve výboru PS a své rozhodnutí oznámí na členské schůzi PS. Návrhy na udělení čestných uznání jsou plně v kompetenci PS.

 2. Čestné odznaky:
Čestně odznak uděluje Rada a Svazový výbor těm členům Svazu, kteří se prokazatelně zasloužili o rozvoj rybářství a rybářského svazu, nebo jsou členy rybářského svazu déle jak 40 let. PS posoudí celkovou činnost navrhovaného. Doporučí-li výbor organizace udělení čestného odznaku, předloží návrh Radě nejpozději do konce září každého roku. Rada zváží předložené návrhy a doporučené návrhy předloží ke schválení Svazovému výboru nejpozději na posledním zasedání každého roku.

Schválené čestné odznaky se udělují na výročních členských schůzích PS v následujícím roce, příp. v průběhu roku při příležitosti životních výročí člena nebo výročí termínu vzniku PS.

 Zásady pro udělování:

„Za dlouholeté členství“
může být udělen osobě starší 70 let, která je členem Svazu déle jak 25 let. Odznak uděluje Svazový výbor na doporučení Rady.

„Za zásluhy o rybářství - III.stupeň“
Bronzový odznak je udělován osobám, orgánům a organizacím, kteří dosahují ve své prácí dobrých výsledků po dobu nejméně 10 let. Tento odznak uděluje ve své pravomoci Rada.

„Za zásluhy o rybářství - II. stupeň“
Stříbrný odznak je udělován osobám, orgánům a organizacím, které již obdržely odznak III. stupně, od jehož vydání uplynulo nejméně 5 let aktivní činnosti pro Svaz. Tento odznak, na základě doporučení Rady, uděluje Svazový výbor.

„Za zásluhy o rybářství - I. stupeň“
Zlatý odznak je udělován osobám, orgánům a organizacím, které již obdržely odznak III. a II. stupně. Od obdržení odznaku II. stupně musí být zachován odstup nejméně 5 let aktivní činnosti pro Svaz. Tento odznak uděluje na doporučení Rady Svazový výbor.

 

k § 6, odst. 8 Stanov MRS, z.s. - Členství:

„Čestné členství“
Čestné členství je udělováno členům Svazu, kteří již obdrželi odznak III., II. a I. stupně, nebo nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj rybářství a Svazu.

Čestné odznaky III. až I. stupně ve své řadě navazují na již dříve udělené odznaky ČRS.
Vyznamenaný je povinen vrátit čestný odznak nebo titul čestného člena, dopustí-li se hrubých přestupků proti předpisům v rybářství a interním předpisům Svazu, příp. byl-li soudem právoplatně odsouzen pro úmyslný trestný čin. O vrácení odznaku rozhodne ten orgán, který odznak udělil.
Všechna čestná ocenění udělované v rámci Svazu, mohou být udělovány také "In memoriam". Zemře-li osoba, které byl odznak udělen, zůstává v majetku pozůstalých bez práva jej nosit.
Změny Směrnic a zásad pro udělování čestného členství, čestných odznaků a uznání v rámci Svazu jsou v pravomoci Svazového výboru.