Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Historie sportovního rybářství na Moravě:

První rybářské spolky, sdružující zájemce o sportovní rybolov, začaly na našem území vznikat již na přelomu 19. a 20. století záhy po přijetí prvního rakousko-uherského říšského rybářského zákona v roce 1885 (Zákon daný dne 9. října 1883, číslo 22 z roku 1885 v příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách).

Při vzniku Československé republiky existovalo na Moravě ve srovnání s Čechami poměrně malé množství rybářských spolků, omezené počtem nájemních rybářských revírů. Byl to Ústřední zemský svaz rybářských spolků, družstev a společenstev pro Moravu ve Velkém Meziříčí a současně Zemský rybářský spolek v Brně.Číst více

Moravský rybářský svaz:

vznikl v roce 1990 odštěpením od Českého rybářského svazu na základě Usnesením ustavujícího sjezdu konaného ve Znojmě.

Poslání svazu je:

 • spolčování občanů vedených společným zájmem o rybářství ve smyslu právních předpisů upravujících rybářství,
 • uplatňování společného zájmu pobočných spolků jakožto organizačních jednotek Svazu,
 • podílení se na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, 
 • podílení se na mimoškolní výchově dětí a mládeže na úseku rybářství, ochrany přírody, krajiny a životního prostředí,
 • rozvíjení a popularizování rybářství a rybářského sportu.

Číst více 

Historický vývoj členské základny, prodeje povolenek a úlovků: 

členové povolenky úlovky MPpodíl MP úlovky Ppodíl P

Číst více 


Rybářské revíry a zarybnění:

mimopstruhové – v počtu 240 o celkové rozloze 6 838,8 ha

největší rybářské revíry:

Dyje 5 (přehrada Nové Mlýny)  1 600 ha
Dyje 15 (přehrada Vranov)          537 ha
Dyje 7 (přehrada Mušov)             530 ha
Jihlava 7-8 (přehrada Dalešice)   397 ha
Svratka 5 (přehrada Brno)          220 ha

 pstruhové – v počtu 79 o celkové rozloze 483,8 ha a v délce 978,3 km

Číst více 

Ostraha revírů:

 • pro účely ostrahy rybářských revírů je uživatel rybářského revíru povinen ustanovit pro každý rybářský revír rybářskou stráž
 • rybářská stráž musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zákonem a do funkce je ustanovena příslušným orgánem státní správy. Rybářská stráž je úřední osobou s právy a povinnostmi upravenými zákonem.
 • pro potřeby ostrahy rybářských revírů v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. je ustanoveno téměř 1 100 dobrovolných členů a 7 profesionálních členů rybářské stráže

Vzdělávací, společenská a výzkumná činnost:

Moravský rybářský svaz a jeho organizeční jednotky organizují a podílí se na: 

 • vzdělávání dětí a mládeže v kroužcích pobočných spolků, základních škol a domech dětí a mládeže
 • letních rybářských táborech dětí a mládeže pořádaných pobočnými spolky
 • kurzy školení, základních zkoušek a pravidelných přezkoušení na získání kvalifikace pro obsluhu elektrických soustrojí pro lov ryb elektrickým proudem
 • kurzy školení a zkoušek pro získání kvalifikace k ustanovení do funkce a výkonu funkce rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře na rybářském revíru
 • kurzy školení a zkoušek pro získání kvalifikace k ustanovení do funkce a výkonu funkce člena rybářské stráže
 • kurzy školení a zkoušek pro získání osvědčení o kvalifikaci pro vydání rybářského lístku

Termínový kalendář akcí svazu v roce 2023:

 
Zasedání Rady (dle § 22 Stanov MRS)
16. února
16. března
13. dubna
11. května
  8. června
  7. září
12. října
14. prosince

Zasedání Svazového výboru (dle § 21 Stanov MRS)
30. března
22. června
21. září
  1. listopadu - středa

Porady hospodářů:
21. března - úterý
13. září - středa

Spolupracující a partnerské instituce:

      Obrázek1
Poděkování za spolupráci v rámci: 
podpory pobočných spolků v rámci Memoranda v letech:
2018 - 2019                                                       
2020 - 2021                                                       
2022 - 2024 
podpora sanace následků úhynu  ryb na řece Dyji v roce 2022