Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

pdf-formát pdf.

Statut investičního fondu
Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen Svaz)

Platný od 1. 1. 2012
ve znění dodatku schváleného Svazovým výborem dne 16. 6. 2022

I.

Investiční fond je vytvořen na základě rozhodnutí VI. sjezdu Svazu. Je tvořen podílem 100,-KČ z každé prodané členské známky Svazu u všech kategorií členů. Odvod finančních prostředků za příslušný rok je pobočným spolkem (dále jen PS) Svazu, proveden vždy zálohově ke dni konání kontroly hospodaření v roce předchozím. Fond je veden na samostatném analytickém účtu sekretariátu.

II.

Účelem investičního fondu je zejména:

1. získání nových rybářských revírů a jejich rozšiřování
2. udržení dosavadních rybářských revírů
3. získání pozemků nebo jejich částí do vlastnictví Svazu pod dosavadními revíry Svazu vedenými jako uzavřená vodní plocha
4. užití jako vlastní prostředky pro získání dotací na vybudování nových vodních ploch, z nichž budou vytvořeny nové revíry Svazu
5. získání pozemků za účelem vytvoření nových vodních ploch, z nichž budou vytvořeny nové revíry Svazu a výstavba vodního díla na těchto pozemcích
6. užití jako vlastní prostředky pro získání dotací na rekonstrukce a odbahnění dosavadních revírů MRS
7. ve zvláštních případech pro investice do revitalizace revírů Svazuk vybudování rybochovných zařízení důležitých pro činnost Svazu ve vlastnictví Svazu
8. k vybudování rybochovných zařízení důležitých pro činnost Svazu ve vlastnictví Svazu
9. užití finančních prostředků pro zavedení informačního systému

III.

Nemovitosti, případně jiné majetkové hodnoty získané z investičního fondu jsou majetkem celého Svazu a v příslušných evidencích bude jako vlastník zapsán:
Moravský rybářský svaz, z.s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ 00434159.
V případě společných investic PS a Svazu, budou jakožto podíloví spoluvlastníci zapsáni PS a Svaz, s výší podílu odpovídající výši vložených prostředků.

IV.

O užití finančních prostředků z investičního fondu rozhoduje dle článku II., v bodech 1 až 7 Svazová rada nejméně dvoutřetinovou většinou svých členů. O užití finančních prostředků z investičního fondu informuje Svazová Rada Svazový výbor na jeho nejbližším zasedání.“
V případě článku II., bod 8, rozhoduje Svazový výbor prostou většinou přítomných členů.

V.

PS průběžně předávají sekretariátu aktuální informace o možnostech získání nových či dosavadních rybářských revírů a pozemků pod nimi a případně se podílí na jednání o jejich odkoupení s třetími subjekty. Tyto informace jsou důvěrné z důvodu možnosti jejich zneužití jinými subjekty.

VI.

Svaz je oprávněn nakládat s prostředky investičního fondu pouze v souladu s tímto Statutem.