Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

gb 1   

pdf- formát  PDF (tyto bližší podmínky nenahrazují tištěnou brožuru, která je vydávána k povolence jako její nedílná součást !!!)

platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, z.s. a jeho organizačních jednotek od 1.1.2023

Stručný přehled: 
 1.      Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
 2.     Denní doby lovu ryb:
 3.    Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících stanovené délky:
 4.    Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
 5.     Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy:
 6.    Povinné vybavení:
 7.   Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:
 8.  Přístup na pozemky:
 9.    Rybolov mládeže:
 10.     Povolené technické prostředky k lovu:
 11.    Chování při lovu:
 12.   Uchovávání ulovených ryb:
 13.  Zacházení s ulovenými rybami:
 14.  Úlovky značkovaných ryb:
 15.   Rybářské závody:


Příloha:

pdf - Seznam celoročně chráněných rybích druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva vychází z ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., vyhlášky č. 197/2004 (v platném znění) a současně respektují další právní předpisy a vědecké poznatky.
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS, byly projednány a schváleny  IX. Sjezdem MRS dne 5.10.2019 a Svazovým výborem MRS dne 23.9.2021
 
 
I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb:
od 1. ledna do 15. března:
mník jednovousý
 
od 1. ledna do 30. září:
hlavatka obecná
 
od 16. března do 15. června:
jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní, podoustev říční
 
od 1. září do 15. dubna: 
pstruh obecný
 
od 1. září do 30. listopadu: 
úhoř říční
 
od 1. prosince do 31. července:
lipan podhorní
 
Zákaz lovu všech druhů ryb na revírech MRS od 1. prosince do 15. dubna.
V zájmu hájení kapra po vysazení může pobočný spolek (dále jen PS) stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb v revíru jí svěřeném nebo v jeho části, na dobu max. 10 dnů v roce po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi. PS může 5 dnů před konáním závodu zakázat lov v závodním úseku.
 
 
II. Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:
a) v měsíci dubnu:                   od 6 do 20 hodin
b) v měsíci květnu:                  od 6 do 21 hodin
c) v měsíci červnu a červenci: od 5 do 22 hodin
d) v měsíci srpnu:                    od 6 do 22 hodin
e) v měsíci září:                       od 7 do 20 hodin
f)  v měsíci říjnu:                      od 7 do 19 hodin
g) v měsíci listopadu:               od 7 do 17 hodin
 
 
III. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

amur bílý (A) 50 cm     parma obecná  (Pa) 40 cm 
hlavatka obecná (Hl) 65 cm     podoustev říční (Pod) 25 cm 
jelec jesen (Je) 25 cm     pstruh duhový (Pd) 25 cm 
jeseter malý (J) 30 cm     pstruh obecný (Po) 25 cm 
kapr obecný (K) 40 cm     síh maréna, peleď  (Me,Pe) 30 cm 
lín obecný (L) 25 cm     siven americký (Si) 25 cm 
lipan podhorní (Li) 30 cm     tolstolobik (Tb) 50 cm 
ostroretka stěhovavá  (Os) 30 cm 
 
Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve a to přiložením měřidla k rybě v přímce, nikoliv obloukem přes rybu. Odlišné délky u jednotlivých druhů jsou uvedeny v popisu revírů.
U vybraných revírů může být stanovena horní míra některých druhů ryb (uvedeno vždy v popisu revíru). Ulovené ryby přesahující horní míru musí být vráceny zpět do vody.
 
 
IV. Při lovu v rybářském revíru se zakazuje:
a)    používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
b)    používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok
c)    užívat k lovu elektrického proudu, lovit ryby pod ledem
d)    lov vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
e)    lov vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
f)     lov mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
g)    lov za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě
h)    lov z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálů
i)     lov v plavebních komorách
j)     lov v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 metrů od hrázového tělesa
k)    lov ze silničních a železničních mostů a lávek pro pěší
l)    lov v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod
m)   lov ryb do slupů, vrší
n)    lov v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním
o)    budování pevných přístřešků, výkopů, srubů a jiných úprav břehů rybářských revírů
p)    používat nástrahy živočišného původu
q)    lov nástražních rybek do čeřínku
r)     označovat lovná místa na hladině
s)    zakazuje se měnit způsob lovu v jednom dni (lov lososovitých ryb a lipana, lov nedravých ryb, lov dravých ryb). Viz. odst. VIII.
t)     kotvení (uvazování) nosného vlasce (šňůry) jakýmkoliv způsobem k částem břehové linie (porost, kameny, padlé stromy atp.)
 
 
V. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:
Lov je povolen pouze na háčky, dvouháčky a trojháčky bez protihrotu nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky s řádně zamáčknutým protihrotem.
Lov lososovitých ryb včetně lipana je povolen pouze přívlačí a na umělou mušku.
 
1. lov na položenou:
nástraha spočívá na dně, kde je přidržována zátěží. Při tomto lovu mohou být použity nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky. K lovu lze použít pouze nástrahu rostlinného původu.
 
2. lov na plavanou:
je lov pomocí 1-2 udic na nástrahu, která může být v pohybu (unášena proudem vody) nebo i v klidu (stojaté vody) nastavena v libovolné výšce vodního sloupce. Nastavení nástrahy zabezpečuje převážně splávek. Pohyb nástrahy může být lovícím aktivně ovlivňován. Pruty lze umístit v různých typech stojánků nebo držet v ruce. Způsob lovu na plavanou lze kombinovat s lovem na položenou. K lovu lze použít pouze nástrahu rostlinného původu.
 
3. lov přívlačí:
je lov pomocí jedné udice, prut je držen v ruce, jiná udice nesmí být nastražena. Spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím. Tato metoda je určena výhradně k lovu dravců a lososovitých ryb. Za nástrahu se použije 1 umělá nástraha. Lovem přívlačí se rozumí i lov na umělou mušku v případě, že je za nástrahu použita vláčecí nástraha, nebo muška vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Vláčecí nástrahy mohou být opatřeny maximálně jedním háčkem (jedno, dvoj nebo trojháčkem). Při lovu přívlačí se smí používat pouze umělé vláčecí nástrahy. Přívlač je povolena od 16. dubna do 31. srpna.
 
4. lov na umělou mušku:
je lov pomocí jedné udice na umělou mušku, nahazovanou pomocí muškařské šňůry, jiná udice nesmí být nastražena. Muškařská šňůra může být nahrazena vlascem, kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové plovátko, které je umístěno na konci sestavy. Při lovu na umělou mušku lze použít nejvýše tři návazce s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahu lze použít pouze jednoháčkové mušky. Umělou muškou jsou nástrahy, imitující hmyz či jiné organizmy. Nástraha nesmí být vybavena zařízeními např. rotující plíšek, vrtulka, které při jejich pohybu zvyšují dráždivost pro ryby. Tato zařízení jsou považována za třpytky. Při lovu na umělou mušku nesmějí být další pruty nastraženy.
 
5. lov nežádoucích druhů ryb:
vyskytuje-li se v pstruhovém rybářském revíru štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, může být jejich lov na udici prováděn způsoby a nástrahami povolenými k lovu ryb lososovitých a lipana nebo ryb nedravých. Tyto ryby si po ulovení osoba provádějící lov vždy přisvojí.
 
6. lov ryb z loděk:
je prováděn z rybářské loďky, nebo z plovoucí nafukovací rybářské pomůcky, určené k lovu. Při lovu musí osoba, provádějící lov, respektovat plavební předpisy a předpisy upravující provoz plovoucích zařízení. Při lovu ryb na udici z loďky musí být pojíždění a přistávání loďky tak, aby zbytečně nerušilo ostatní osoby, provádějící lov ze břehu. Na revírech MRS je lov z loďky zakázán vyjma těch revírů, kde je v popisu revíru vysloveně uvedeno „Lov z loděk povolen". Za lov z loďky se nepovažuje lov z loďky, která je navalena na přirozený břeh.
 
7. obecná pravidla lovu:
všechny způsoby rybolovu musí být prováděny tak, aby neohrožovaly nebo neomezovaly ostatní uživatele vodního toku, nebo vodní nádrže.
 
 
VI. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách pstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
Oprávněný k lovu je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků (např. pean, obústek, pinzetu, klíšťky), míru pro zjištění délky ulovených ryb.
 
 
VII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence:
1. Lovit lososovité ryby a lipana smí oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do povolenky k lovu - evidence docházky a úlovků (dále jen povolenka) da­tum a revír. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Na týdenní povolenku jsou pouze tři docházky.
V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví ve více rybářských revírech, 3 kusy ryb lososovitých včetně lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují za rybu lososovitou.
 
2. Lov ryb nedravých není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena v záznamu nesmazatelným způsobem, a to vepsáním data a revíru. Datum se dvakrát podtrhne. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. 
Lososovité ryby a lipan ulovené v takto označených dnech lovu musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.
V jednom dni lovu si může oprávněný klovu ponechat nejvýše 7 kg ryb, bez ohledu na to, v kolika revírech ten den lovil. V tomto úlovku není možné mít více jak 1 kus kapra nebo 2 kusy amura nebo vzájemná kombinace těchto ryb do celkového počtu 2 kusů. Při dosažení maximální povolené hmotnosti celkového úlovku 7 kg končí denní lov. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto ponechat. Po ulovení a přisvojení si 2 kusů ryb (kapr, amur) končí denní lov jiných ryb než lososovitých a lipana, i když tyto nedosahují maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kilo­gramů.
 
3. Lov dravých ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do záznamu datum a revír. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Denní úlovek dravých ryb není omezen ani počtem kusů ani jejich hmotností. Jiné než dravé ryby ulovené v takto označených dnech lovu musí být puštěny s náležitou opatrností zpět do vody. 
 
4. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb, které mají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. Při­svojené druhy ryb, které nemají stanovenou minimální lovnou délku, zapisuje osoba provádějící lov pouze druh ryby a to bezprostředně po ulovení. Počet a jejich celkovou hmotnost zapisuje po skončení lovu, nejpozději do příští docházky k vodě. 
Pokud si oprávněný nepřisvojí v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu, je povinen proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v povolence příslušný řádek nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo v dalším dnu. 
 
 
VIII. Přístup na pozemky:
Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a ry­bářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí (§ 11, odst. 8, zák. 99/2004 Sb.).
 
 
IX. Rybolov mládeže:
Na vodách pstruhových může lovit mládež od 10 let na 1 prut.
 
 
X. Povolené technické prostředky k lovu:
Povolené technické prostředky k lovu jsou: vábničky, rybářské loďky, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, udice, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky na udice, čihátka, splávky a zátěž.
 
 
XI. Chování při lovu:
1. Při lovu ryb na položenou a plavanou je nutné, aby lovící udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m, při lovu přívlačí nebo na umělou mušku je nutné dodržovat mezi jednotlivými lovícími vzdálenost alespoň 20 m, nedohodnou-li se lovící na kratší vzdálenosti. Místa k lovu nesmějí být žádným způsobem vyhrazována. Za neoprávněné vyhrazování místa k lovu je rovněž považováno ponechání rybářského náčiní nebo jeho části (např. vidličky) na místě k lovu po ukončení denního lovu. 
Vymezení pojmů:
a) místem lovu je místo, kde spočívá nástraha ve vodním prostředí
b) místem k lovu je místo, ze kterého oprávněný provádí lov
 
2. Při lovu udicí na položenou i plavanou musí být lovící u prutů přítomen tak, aby v případě potřeby mohl s nimi bez prodlení manipulovat. Nesmí být použit systém samoseku.
 
3. Při lovu na dva pruty je lovící povinen omezit vzdálenost mezi jednotlivými pruty maximálně na 3 metry. V okruhu tří metrů od prutů musí být lovícím udržován pořádek.
 
 
XII. Uchovávání ulovených ryb:
Pokud lovící uchovává přisvojené ryby živé, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy, aby síťovina nepřiléhala těsně k tělu ryb nebo takové zařízení, kde má ulovená ryba umožněn alespoň minimální pohyb (konstrukce potažená síťovinou, haltýř, apod.). Současně se povoluje sak z jednolícného polyesterového osnovního úpletu.
Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, případně nechat nezabité ryby udusit. Ryba uložená ve vezírku je považována za přisvojenou. Zakazuje se používat společných vezírků. Také není dovoleno darovat rybu přímo u vody. Je zakázáno uchovávání živých lososovitých ryb a lipana.
 
 
XIII. Zacházení s ulovenými rybami:
Při vylovování ryb je oprávněný k lovu povinen zacházet s nimi šetrně. Pokud ryby nelze (vzhledem k hmotnosti) zvednout pomocí prutu nad hladinu je nutno použít podběrák. Při vylovování ryb o velké hmotnosti může být použit vylovovací hák (gaf). Ryby, které nedosahují stanovené míry a musejí být proto vráceny do vody, uvolňujeme pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout (odříznout). Nemůže-li oprávněný k lovu bez poškození uchovat ulovené ryby živé, je povinen rybu usmrtit prudkým úderem do temene hlavy a proříznutím žaberních oblouků. Za hrubé porušení povinností bude považováno smýkání ryb po břehu nebo jejich nešetrné vhození do vody. Porcování přisvojených ryb před odchodem od vody je zakázáno. Přisvojené ryby je nutno uchovávat tak, aby jejich maso nebylo znehodnoceno a aby byla možná kontrola úlovku. Je zakázáno uchovávat ryby za účelem výměny za jiné ulovené ryby. Zjištěné uhynulé ryby, které má lovící ve svém dosahu je povinen vylovit a odstranit tak možnost znehodnocování vody a šíření nákazy. 
 
 
XIV. Úlovky značkovaných ryb:
1. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou je povinen pustit zpět do vody, protože je hájená nebo nedosahuje nejmenší délky, zaznamená číslo a tvar značky, změří délku, odhadne její přibližnou váhu a pustí ji zpět do vody s náležitou opatrností. Úlovek ohlásí Moravskému rybářskému svazu, z.s., Soběšická 83, 614 00 Brno a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil.
2. Uloví-li oprávněný k lovu rybu, která je opatřena značkou a kterou nemusí pustit zpět do vody, zjistí druh ryby a její přesnou délku a váhu. Úlovek ohlásí na adresu uvedenou v předchozím odstavci a v hlášení dále uvede dobu a místo, kde rybu ulovil. Pro kontrolu připojí značku.
 
 
XV. Rybářské závody:
Pořádá-li PS rybářské závody na vodách, tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v PS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.